INTERCAM Broker d’Assurance consultantul tau in asigurari.

Petitii

www.intercam.ro

INTERCAM Bridge to Life

Conform art.3 din Norma nr. 24 privind procedura de solutionare a petitiilor referitoare la activitatea asiguratorilor si brokerilor de asigurare emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara SC INTERCAM BROKER D’ASSURANCE SRL elaboreaza prezenta

PROCEDURA DE SOLUTIONARE A PETITIILOR

Definitii generale

Prin petent se întelege orice persoană fizică sau juridică care are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoană păgubită asa cum sunt definite de legislatia în vigoare.

Orice persoana fizica sau juridica, daca se considera vatamata in drepturile sale (recunoscute de lege / prevazute prin contractul de asigurare, sau prin refuzul nejustificat de a-i fi rezolvata cererea referitoare la un drept) se poate adresa societatii pentru recunoasterea respectivului drept si recuperarea pagubei.

Prin petiţie, se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia un petent, astfel cum este definit mai sus, sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și în scopuri din afara obiectului lor de activitate, si fără un interes comercial propriu, îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea SC INTERCAM BROKER D’ASSURANCE SRL

Petiţia (reclamaţia sau sesizarea) se poate transmite prin fax la nr 021 210 67 10, prin servicii poştale la sediul central din str. Verii, nr 10, et. 2+ mansarda, sector 2, Bucuresti, prin e-mail la adresa intercam@intercam.ro sau online pe www.intercam.ro .

PRIMIREA PETIILOR

Toate petiţiile, indiferent de modalitatea de primire a acestora: prin registratură, prin poştă electronică, prin sistemul on-line vor fi mentionate in regitrul unic de petitii

Registrul unic de petitii se mentine în format electronic securizat, pe an calendaristic, cu reînceperea numerotării de la 01 la fiecare început de an. In registru se înregistreaza cronologic, în ordinea primirii, fără ca numerele de înregistrare atribuite să se repete, toate petitiile primite.

Registrul unic de petiţii cuprinde:

FORMULAREA SI SOLUTIONAREA PETIŢIILOR

În momentul în care se formulează petiţia în atenţia brokerului de asigurare, petentul trebuie să precizeze următoarele: numele reclamantului, detalii de contact (adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail), numele şi adresa entităţii împotriva căreia se formulează plângerea, o descriere succintă a problemei supuse atenţiei, motivele înaintării plângerii şi se pot sugera şi soluţii pentru rezolvarea plângerii.

Petitia trebuie să conţină şi copii ale documentelor relevante care ar putea ajuta în rezolvarea acesteia si care sa sustina aspectele la care se face referire in continutul acesteia.

Orice petitie adresata SC INTERCAM BROKER D’ASSURANCE SRL

este luata in considerare numai daca este in forma scrisa.

Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.

Petitiile se pot face la sediile companiei (la sediul central sau al agentiilor teritoriale), pot fi primite la sediile companiei prin posta, fax sau e-mail sau se pot face in sistem on-line, pe site-ul companiei.

Colectivul de analiza si solutionare a petitiilor, format din angajati ai companiei, desemnati de conducerea executiva, din care face parte personal de specialitate si cu experienta in domeniul asigurarilor, calificat pe clasele de asigurari la care se refera petitiile, primeste toate petitiile, le analizeaza, le solutioneaza, intocmeste raspunsurile catre petenti si notele de fundamentare catre autoritatea de supraveghere.

Pentru petitiile primite direct de la petenti, solutionarea se va face in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii petitiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila, iar raspunsul va fi transmis petentului prin posta cu confirmare de primire, prin fax sau email.

Vor fi avute in vedere numai acele petitii pentru care petentul isi declara identitatea (nume, prenume) si datele de contact (adresa, numar de telefon) in vederea comunicarii raspunsului.

Colectivul de analiza si solutionare a petitiilor are dreptul de a contacta petentul dupa inregistrarea petitiei si de a-i solicita orice informatii si documente necesare solutionarii petitiei adresate de catre acesta.

Pentru petitiile primite de la ASF, in termen de maximum 10 de zile lucratoare de la data primirii sau in termenul precizat in mod expres, Colectivul de analiza si solutionare a petitiilor va intocmi si va transmite ASF o nota de fundamentare, in care va justifica temeinic solutia adoptata si va transmite si toate informatiile, documentele si situatiile solicitate. Nota de fundamantare si orice alta corespondenta va fi semnata obligatoriu de una din persoanele semnificative si va fi transmisa in format letric Autoritatii de Supraveghere Financiara.

In situatia in care aspectele sesizate prin petiţia depusă la Autoritatea de Supraveghere Financiară necesită o cercetare mai amănunţită, conducerea executivă a SC INTERCAM BROKER D’ASSURANCE SRL

si/sau coordonatorul colectivului de analiză si solutionare a petitiilor, iar în lipsa acestuia, înlocuitorul desemnat, precum si conducerea executivă a brokerilor de asigurare vor solicita Autoritătii de Supraveghere Financiară prelungirea termenului cu cel mult 5 zile.

In vederea rezolvarii pe cale amiabila a disputelor dintre companie si petenti se vor putea utiliza metodele alternative de solutionare a litigiilor prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

SAL-FIN este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care A.S.F. are competenta, care organizeaza si administreaza proceduri SAL si vine in intampinarea consumatorilor de servicii financiare non-bancare.

Pentru solicitari de informatii privind stadiul rezolvarii petitiilor, puteti trimite un e-mail la adresa: intercam@intercam.ro sau ne puteti contacta la numerele de telefon: 021 210 67 10

Prezenta procedura se aplica incepand cu data de 01.01.2015

[fc id=’1′][/fc]